top of page

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy specificerar hur Kittad för Golf hanterar personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Lumor Consulting AB äger och driver Kittad för Golf. Lumor Consulting behandlar personuppgifter för användare, kunder, prenumeranter och medlemmar som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Lumor Consulting AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss hittar du här.

 

Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Lumor Consulting använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Uppgifterna används även för att bearbeta dina beställningar, hantera prenumerationer (fysiska såväl som digitala), optimera din upplevelse av tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Ändringar i dessa villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Lumor Consultings webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Lumor Consulting får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Användning av Lumor Consultings digitala tjänster

Med Lumor Consultings digitala tjänster avses samtliga webbplatser som drivs av Lumor Consulting, såsom Kittad för Golf eller andra tillfälliga tjänster. Genom att använda Lumor Consultings digitala tjänster accepterar du att Lumor Consulting aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Lumor Consulting och våra samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla tjänsterna. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Lumor Consulting lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Lumor Consulting förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Lumor Consulting kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, fakturering, prenumerationshantering och andra tekniska tjänster. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Lumor Consulting. Lumor Consulting behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Lumor Consultings underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Lumor Consulting.

Lumor Consulting kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Lumor Consulting annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Lumor Consulting överför inte personuppgifter till land utanför EU/EES, men om vi till exempel har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES ske. Även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter i sådana situationer, och efterlevnad av EU/EES-regler, ingår Lumor Consulting avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda personuppgifterna med sådana underleverantörer. Genom denna integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserat.

Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Lumor Consulting få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Lumor Consulting samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder.

Lumor Consulting använder personuppgifter för att:

  • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänster.

  • Bearbeta dina beställningar och prenumerationer.

  • Kontakta dig via till exempel SMS/telefon, e-post eller fysisk post.

  • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en beställning eller utförandet av tjänsterna.

  • Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna, till exempel för att verifiera att ditt användarkonto inte används av andra.

  • Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster till exempel genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster.

  • Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.

  • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta.

  • Marknadsföra tjänster och produkter.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Lumor Consulting inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta.

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Lumor Consulting med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Uppgifter som samlas in

Lumor Consulting samlar in olika uppgifter beroende på vilken tjänst du använder. Lumor Consulting lagrar fullständig kontaktinformation i form av personnummer, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och e-postadress. Detta i syfte att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade samt leverera så personifierad, relevant kommunikation till dig som möjligt. Som kund till Lumor Consulting eller medlem i någon av våra digitala tjänster kommer du att erhålla nyhetsbrev med Lumor Consultings erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet.

Lumor Consulting sparar uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem/kund. Efter avslutad prenumeration på kunskapsmagasinet Lumor Consulting sparas kontaktuppgifter i 36 månader och kan under den här tiden användas i marknadsföringssyfte.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies.

Underleverantörer/personuppgiftsbiträden

Lumor Consulting anlitar konsulter och leverantörer för att tillhandahålla tjänsterna. Underleverantörer kan i vissa fall behöva tillgång till personuppgifter för att fullgöra sina uppdrag. De är då att betrakta som personuppgiftsbiträden. I de fall underleverantörer i sin tur anlitar externa parter ska dessa enligt separata avtal godkännas av Lumor Consulting.

bottom of page